จรรยาบรรณ นายหน้าอสังหาฯ

อยากขายบ้าน แต่ไม่รู้จะเลือกนายหน้าแบบไหนดี? ทุกอาชีพ มีมาตรฐานการทำงานค่ะ อาชีพนายหน้าก็เช่นเดียวกัน ลินทำงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ค่ะ จรรยาบรรณ วิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร ภาพด้านล่าง มีคำอธิบายค่ะ

กฎเกณฑ์การทำงานระหว่างเจ้าของทรัพย์สินและนายหน้า

1. ฉันจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดต่อกฎหมายและต่อจริยธรรมใดๆ
2. ฉันจะชี้แจง ให้ผู้ซื้อและผู้ขาย ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
3. ฉันจะไม่ปิดบังข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจ ให้เกิดการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ในการซื้อ-ขาย พร้อมให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
4. ฉันจะเรียกเก็บค่าบำเหน็จ ค่าธรรมเนียม จากเจ้าของทรัพย์สินตามข้อตกลงและเงื่อนไข หรือตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ผิดต่อประเพณีปฎิบัติทางธุรกิจ
5. ฉันจะไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ และจะไม่ยั่วยุให้เจ้าของทรัพย์สินทำผิดสัญญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และจำไม่แนะนำให้ผู้ฝากขายทรัพย์สิน ยกเลิกสัญญากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อทำสัญญากับตนเอง
6. ฉันจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ จากผู้ซื้อและผู้ขายในภายหลังเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. ฉันจะปฎิบัติต่อผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเป็นธรรม และยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้า และไม่จูงใจหรือใช้อุบาย ให้เจ้าของทรัพย์สินลดราคาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
8. ฉันจะรักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ทั้งนี้นายหน้าต้องมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมทางการเงินต่อสำนักงาน ปปง.
9. ฉันจะไม่กล่าวร้ายในทางเสื่อมเสียต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ฉันจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลทั่วไป

จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
Avatar

HomeDDCenter.com

ลิน : ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าขายบ้าน ตัวแทนขายอสังหา ตัวแทนรับฝากขายบ้าน มืออาชีพ ที่บริการอย่างครบวงจร ซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ในการซื้อขายบ้าน